Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu jest terenowym organem administracji wojskowej, podporządkowana bezpośrednio
Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie.

Stanowi zasadnicze ogniwo zabezpieczające mobilizacyjne rozwinięcie jednostek
 wojskowych na administrowanym terenie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień realizuje następujące zadania:

1. Administrowanie rezerwami osobowymi poprzez prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

2. Kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej.

3. Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych. Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w prowadzonej przez wojskową komendę uzupełnień ewidencji, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia.

5. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa.

6. Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

7. Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miast na prawach powiatu) i gmin na administrowanym terenie.

8. Promocja obronności i służby wojskowej poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we wspołdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych z terenu administrowanego. Organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach, a także w ramach uroczystości realizowanych na administrowanym terenie.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP