Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WSPARCIE DLA WETERANÓW

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

   W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zagadnieniami uprawnień, z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom oraz weteranom - funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSW - Wydział Polityki Zdrowotnej.

 

tel.: (22)  315 20 94 - p. Jawdiga KARCZEWSKA
e-mail: jadwiga.karczewska@msw.gov.pl

tel.: (22) 315 21 47 - p. Teresa SULIK
e-mail: teresa.sulik@msw.gov.pl


KONSULTANCI NFZ
   Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie jest Pani Laura JUSZKIEWICZ.

adres do korespondencji:

ul. Grójecka 186
02 - 390 Warszawa


e-mail: laura.juszkiewicz@nfz.gov.pl
tel.: (22) 572 62 75
fax: (22) 572 63 47 lub (22) 572 63 20

 

   Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego jest to Pani Jolanta SZULC

 

adres do korespondencji:

ul. Żołnierska 16

10 - 561 Olsztyn


e-mail:
jolanta.szulc@nfz-olsztyn.pl
tel.: (89) 532 74 01
fax: (89) 533 91 75

 

W porozumieniu z resortowymi podmiotami leczniczymi ustaleni zostali pełnomocnicy ds. weteranów w n/w placówkach:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
p. Magdalena RADŁOWSKA;
tel.: (89) 539 82 00, wew. 80 10;
tel.: 609 230 242
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Giżycku
p. Jadwiga PIECHOWIAK - pielęgniarka koordynująca;
tel.: (87) 429 46 78;
e-mail: wspl.medycyna@wp.pl
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie
p. Janusz LEWKOWICZ - lekarz;
tel.: 604 061 138
    

STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.
  
   Do celów Stowarzyszenia należy m. in. prowadzenie wszelakiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju, działanie na rzecz poprawy warunków socjalno - bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz rodzin poległych żołnierzy, reprezentowanie i ochrona interesów rannych i poszkodowanych - członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych oraz wyjaśnianie społeczeństwu oraz popularyzowanie, zarówno w kraju jak i na świecie znaczenia udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

 

   Wstąpienie w poczet członków jest możliwe po wysłaniu deklaracji członkowskiej, ankiety personalnej ze zdjęciami oraz protokołu powypadkowego i/lub orzeczenia RWKL lub innego dokumentu potwierdzającego bezpośrednią lub pośrednią zależność służby/pracy w ramach misji zagranicznej, a odniesionymi ranami lub chorobą. Dobrowolne wpisowe wynosi 100zł, comiesięczna składka 10zł.
Władze:

 

Prezes Zarządu Głównego: mł. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz KLOC
Wiceprezes Zarządu Głównego: st. szer. w st. spocz. Daniel KUBAS
Wiceprezes Zarządu Głównego oraz Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów z rodzinami poległych żołnierzy: st. plut. w st. spocz. Janusz RACZY
Pełnomocnik Zarządu ds. nauki: Emil URAN
Pełnomocnik Zarządu ds. zapomóg: Mariusz KORNER

Kontakt:

ul. Wawrzyniaka 5
70 - 393 Szczecin
e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl
tel.: (+48) 501 164 947
tel.: (+48) 791 987 663
www.stowarzyszenierannych.pl

 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

   Do celów Stowarzyszenia należy m. in. działanie na rzecz integracji środowiska weteranów misji oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym, wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych orgaznizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy oraz reprezentowanie i ochrona interesów weteranów - członków Stowarzyszenia wobec państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz innych podmiotów i działanie na rzecz poprawy warunków socjalno - bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Stowarzyszenie stara się także umacniać koleżeńskie więzi oraz wzajemny szacunek we własnym środowisku, a także utrzymywać więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi.
   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Wstąpienie w poczet członków jest możliwe po wysłaniu Deklaracji członkowskiej, wpłaceniu wpisowego w wysokości 10zł i dostarczeniu zdjęcia. Składka członkowska wynosi 5zł.
Władze:

Prezes: gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław WOŹNIAK (Warszawa)
Wiceprezes: Jerzy BANACH (Wrocław, koło nr 5)
Wiceprezes: Tadeusz SĄSIADEK (Warszawa, koło nr 8)
Wiceprezes: Waldemar WOJTAN (Warszawa, koło nr 7)
Sekretarz Generalny: Andrzej TOMA (Warszawa, koło nr 7)

Kontakt:

Al. Niepodległości 141
02 - 570 Warszawa


tel.: (22) 684 24 56 (wtorki i czwartki 10.00 do 14.00)
e-mail: skmponz@wp.mil.pl
www.skmponz.w.interia.pl

 

   Stowarzyszenie planuje wprowadzić możliwość wpłacenia 1% podatku na jego rzecz w 2013r. Wszelkie darowizny i datki można wpłacać na nr konta: 40 1020 1068 0000 1802 0066 2114
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP