Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY

Badaniem statystycznym pt. "PM - 1 Roczne Sprawozdanie o pojazdach i maszynach" objęte są wytypowane przez Wojskowe Komendy Uzupełnień podmioty gospodarcze, osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające pojazdy samochodowe, przyczepy (naczepy), maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068).

Dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i będą wykorzystane na rzecz obronności kraju.

W sprawozdaniu należy ująć:

  • wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, autobusy, ciągniki rolnicze, przyczepy (naczepy) itd., zarejestrowane w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, w tym również wydzierżawione i będące w leasingu;
  • maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, a także agregaty prądotwórcze.
Podczas wypełniania działu drugiego kolumna 2, identyfikator wg ITS nalaży podać w oparciu o załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

Zgodnie z
§14 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004 r. nr 181 poz. 1872 z późń. zm.) posiadacze rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych rzeczy ruchomych na cele świadczeń, informują wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany
.

Sprawozdanie PM - 1 jest obowiązkowe, odmowa, podanie  danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068).

Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania formularzy można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu, pokój 112,tel.: 261 313 485 lub poprzez E-mail: wkuelblag.swiadczenia@ron.mil.pl.


MATERIAŁY I FORMULARZE DO POBRANIA
 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP