Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURY POWOŁANIA

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z niezbędnymi dokumentami o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy, umożliwia żołnierzowi rezerwy zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR, sprawdza, czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu.

Następnie kieruje żołnierza rezerwy, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby. W razie potrzeby wojskowy komendant uzupełnień wydaje żołnierzowi rezerwy, za potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub przydziału kryzysowego.

Po zakończeniu powyższych czynności wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i kieruje jego do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, określone w etacie jednostki wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy - w terminie ustalonym z dowódcą jednostki wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kontraktu z jednostki wojskowej wzywa żołnierza rezerwy w celu nadania przydziału kryzysowego i wręczenia karty przydziału kryzysowego.Dowódca Jednostki Wojskowej po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej, przeprowadza żołnierzowi rezerwy sprawdzian z wychowania fizycznego, rozmowę kwalifikacyjną oraz może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej.

W przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy, dowódca jednostki wojskowej określa stanowisko dla żołnierza rezerwy, ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach NSR, bedących terminem odpowiednio nadania lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego oraz podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.


WAŻNE!!!
Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby pełnić służbę w NSR,
muszą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.

Szczegółowe informacje dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Punkcie Informacyjnym o Narodowych Siłach Rezerwowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu lub pod nr telefonu tel.: 261 313 477 oraz e-mail: wkuelblag.rekrut@ron.mil.pl

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP