Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KSIĄŻECZKI WOJSKOWE

   Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych, dokonuje jej zwrotu osobiście lub w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  14 dni od dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
   Osoba wyjeżdzająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, zobowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
   Osoba wyjeżdzająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
  
  O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej, jej posiadacz jest zobowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej, wydaje osobie składającej zawiadomienie, duplikat książeczki wojskowej.
  Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
  W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

DUPLIKAT KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ MOŻNA UZYSKAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • Dokonać wpłaty w kwocie 28zł;
 • TYTUŁEM: Opłata skarbowa za wydanie (duplikatu) książeczki wojskowej;
 • Na nr rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Elblągu:
35 1030 1218 0000 0000 9030 1624
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
(kasa czynna: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 15.30 oraz w piątki w godz. 8.00 - 14.30)


 • W pole ADRESAT proszę wpisać: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg;
 • Zgłosić się do WKU i wypełnić wniosek o wydanie (duplikatu) książeczki wojskowej;
 • Do wniosku dołączyć: oryginał dowodu wpłaty oraz jedno aktualne zdjęcie o wymiarach: 30mm x 40mm

Do pobrania:
 
Wzór wniosku o wydanie duplikatu książeczki wojskowej

Przepisy prawne:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz. U.z 2004 r. Nr 212, poz. 2154 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233);
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP