Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Z dniem 30 marca 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203). Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź statusu weterana poszkodowanego.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochronny Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez 60 dni;
 2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granciami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 W związku z wejściem w życie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (30 marca 2012r.) Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło cztery linie telefoniczne:

 • 261 845 087
 • 261 874 111
 • 261 846 706

Dodatkowo można zadawać pytania dotyczące ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 PROCEDURY PRZYZNANIA STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO
 
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze administracyjnej, Minister Obrony Narodowej. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysyłać listem poleconym na adres:

 

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 - 909 Warszawa

 

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
     1.  wniosek o przyznanie statusu weterana (przykładowy wniosek - zobacz);
     2.  zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
     3.  zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
  

 

Podstawą do ubiegania sie o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:
     1.  wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (przykładowy wniosek - zobacz);
     2.  zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
 • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
 • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
     3.  zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
     4.  protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
     5. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
     6. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 r. poz. 229). W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej. Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP