Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE
 1. FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ
 2. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ
Pomoc rekonwersyjna - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 1. Zajęcia grupowe
  • zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej;
  • poinformowanie o prawnych i finansowych aspektach zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
  • przedstawienie aktywnych metod poszukiwania pracy;
  • zapoznanie z podstawami prawnymi i zasadami rozwijania własnej działalności gospodarczej;
  • umożliwienie spotkań: z byłymi żołnierzami zawodowymi - aktualnymi przedsiębiorcami, z potencjalnymi pracodawcami, z przedstawicielami wyższych uczelni i firm oferujących dokształcanie.
   W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego, w zajęciach grupowych uczestniczą żołnierze zwalniani z zawodowej służby wojskowej.

 2. Doradztwo zawodowe polega na:
  • udzieleniu pomocy w zakresie wyboru: zawodu, miejsca zatrudnienia, kierunków doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego, wskazaniu możliwości rozwoju zawodowego (instytucje szkoleniowe, koszty szkolenia, wymagania zawodowe);
  • przygotowaniu do planowania dalszego rozwoju zawodowego;
  • przekazywaniu informacji nt. aktywnych metod poszukiwania pracy;
  • w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przeprowadzeniu testów preferencji zawodowych lub wskazaniu konieczności przeprowadzenia innych badań;
  • prowadzone jest w ramach indywidualnych lub grupowych zajęć informacyjnych, warsztatowych i integracyjnych.

 3. Przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe
  Przekwalifikowanie (doskonalenie) zawodowe lub przyuczenie do zawodu polega na całkowitym lub częściowym finansowaniu szkoleń służących uzupełnieniu posiadanych lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Aby uzyskać pomoc finansową w przekwalifikowaniu, przyuczeniu do zawodu należy złożyć stosowny wniosek i uzyskać pozytywną decyzję dyrektora właściwego terytorialnie Wojskowego Biura Emerytalnego.


  Wniosek powinien zawierać:

  • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz numer PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego;
  • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
  • nazwę ośrodka szkolenia;
  • termin przekwalifikowania zawodowego;
  • koszt przekwalifikowania zawodowego;
  • przewidywane koszty przejazdów i noclegów;
  • informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.

  Do wniosku należy dołączyć:

  ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

  • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
  • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie przekwalifikowania zawodowego;
  • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

  • decyzję (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
  • dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej, w tym zawodowej słuzby wojskowej;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
  • we właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

  MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, LUB ZMARŁ W OKRESIE 3 LAT PO ZWOLNIENIU Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W NASTĘPSTWIE WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
  • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  Komu składamy wniosek:

  • żołnierze zawodowi - dyrektorowi WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej - poprzez kierownika właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej;
  • żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej - dyrektorowi WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień lub Szefa WSzW, poprzez kierownika właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

  Ponadto, żołnierze zawodowi i byli żołnierze zawodowi zakwalifikowani na szkolenie poza miejscem zamieszkania powyżej 50 km w jedną stronę, mogą otrzymać refundację kosztów przejazdów i zakwaterowania do wysokości limitów (20 przejazdów do ośrodka szkolenia i z powrotem oraz 30 noclegów).

  W ramach pomocy do wysokości limitów, mogą być pokrywane koszty:

  • przekwalifikowania zawodowego;
  • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
  • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

  Wysokości limitów wynoszą za:

  • przekwalifikowanie zawodowe - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
  • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialnie lub miejsca do leżenia;
  • zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

  Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi pokrywa się koszty w wysokości:

  • po 4 latach służby wojskowej - 100% czyli 2400 zł ;
  • po 9 latach służby wojskowej - 200% czyi 4800 zł;
  • po 15 latach służby wojskowej - 300% czyli 7200 zł.

 4. Targi / giełdy pracy - spotkania pracodawców i poszukujących pracę ułatwiające:

  • pracodawcom pozyskiwanie pracowników o wymaganych kwalifikacjach;
  • poszukującym pracę otrzymanie pracy zgodnie z ich kwalifikacjami.
   Wojskowe targi pracy są składową promocji kwalifikacji zawodowych i wartości osobowych byłych żołnierzy zawodowych na cywilnym rynku pracy.

 5. Pośrednictwo polega na udzieleniu pomocy:

  • poszukującym pracy - w zakresie umożliwienia (ułatwienia) dotarcia do odpowiednich ofert;
  • pracodawcom - w doborze osób o odpowiednich kwalifikacjach.
   Warunkiem dużej efektywności pośrednictwa pracy jest aktywność poszukującego pracy (nie ograniczać się wyłącznie do oczekiwania na satysfakcjonujące oferty pracy; poszukiwać równocześnie u wielu pośredników oraz wykorzystywać inne formy poszukiwania pracy).

 6. Praktyki zawodowe:

  Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest obecnie łatwiejsze, niż przed laty, ale nadal wiele kwestii nie jest całkiem jasnych. Osoba, która nigdy nie miała z taką sytuacją do czynienia, potrzebuje porady oraz doradztwa w sprawach załatwienia niezbędnych formalności.
  • praktyka zawodowa polega na sprawdzeniu posiadanej wiedzy i umiejętności w warunkach (zbliżonych do) przyszłej pracy;
  • z praktyki zawodowej może korzystać żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej dziewięć lat;
  • zainteresowany samodzielnie wyszukuje zakład (instytucję, firmę), w którym mógłby ją odbyć. Taką samą inicjatywę może podjąć zakład zainteresowany skorzystaniem z kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej;
  • w procesie tym mogą pośredniczyć pracownicy rekonwersji kadr;
  • skierowanie na praktykę odbywa się na podstawie pozytywnej decyzji Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON, na wniosek zainteresowanego żołnierza, który uprzednio uzyskał zgodę dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, w której pełni służbę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyboru rodzaju i miejsca odbywania praktyki oraz okres jej trwania. Ponadto, wniosek musi być zaakceptowany przez kierownika zakładu pracy (firmy, instytucji), który wyraża zgodę na warunki i tryb odbywania praktyki przez żołnierz zawodowego;
  • praktyka zawodowa nie powoduje żadnych obciążeń finansowych dla zakładu pracy (instytucji, firmy), bowiem korzystający z niej żołnierz zawodowy otrzymuje wszystkie świadczenia wynikające z trwającej nadal zawodowej służby wojskowej;
  • praktyka może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;
  • praktyka stanowi integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu;
  • o ewentualnym zatrudnieniu żołnierza odbywającego praktykę decyduje pracodawca po zakończeniu praktyki.

 7. Pomoc przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej:

 


UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

 1.  Wszyscy byli żołnierze zawodowi, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, tj.

  • pkt 1 - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
  • pkt 12 - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
  • pkt 13 - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
  • pkt 14 - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  • pkt 15 - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
   w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy

 2. Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa. Z bezterminowej pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych, lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej słuzby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 3. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie:

  • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
  • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
  • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

 4. Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8 pkt 9 lit. b i pkt 10 tj.

  • pkt 3 - ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
  • pkt 8 - upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
  • pkt 9 - upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ.
  • pkt 10 - nie wyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
   oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5 tj.
  • pkt 3 – nie wyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
  • pkt 4 - otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
  • pkt 5 - zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.

  który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.


 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP