Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

  Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej sa obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W przypadku braku możliwości stawiennictwa w wyznaczonym terminie należy kontaktować się z Urzędem który wystawił wezwanie.

Na terenie administrowanym przez WKU w Elblągu będą funkcjonować następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

 1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Elblągu - (dotyczy osób zamieszkałych w miastach i gminach Starostwa Elbląskiego), miejsce pracy komisji: ul. Żeromskiego 22, Elbląg (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II):
  zasadniczy termin prac komisji: 18.03.2019r. – 09.04.2019r.,
  termin dla kobiet: 10.04.2019r.,
  termin dodatkowy: 11.04.2019r.

 2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Elblągu - (dotyczy osób zamieszkałych na terenie m. Elbląg), miejsce pracy komisji: ul. Żeromskiego 22, Elbląg (Szpital Miejski Św. Jana Pawła II):
  zasadniczy termin pracy komisji: 05.02.2019r. - 11.03.2019r. ,
  termin dla kobiet: 12.03.2019r.- 13.03.2019r.,
  termin dodatkowy: 14.03.2019r.

 3. Powiatowa Komisja Lekarska w Braniewie - (dotyczy osób zamieszkałych na terenie Miasta i Starostwa Braniewskiego), miejsce pracy komisji: ul. Moniuszki 13, Braniewo (Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.):
  zasadniczy termin prac komisji: 20.02.2019r. – 08.03.2019r.,
  termin dla kobiet: 11.03.2019r.,
  termin dodatkowy: 14.03.2019r.

OSOBA ZMIENIAJĄCA MIEJSCE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE:

 • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.
 • Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

PAMIĘTAJ!!!

  W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP