Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOKUMENTY
  Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

Druki wniosków o powołanie do służby przygotowawczej dostępne są Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu (do wypełnienia na miejscu).
 
Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
1) odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
2) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje - kopia.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

    
  • BIP