Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawiewprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (DZ. U. z 2015 r. poz. 321) żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział mobilizacyjny do jednostek wojskowych, mogą zostać powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani ochotnicy (żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy)
w wyniku ochotniczego zgłoszenia się - art. 101 ust. 4 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn.zm.).
   Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe  albo pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjne, przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego zgodniez rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 171):

Lp Stopień wojskowy Kwota
w złotych
% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
1 major (komandor podporucznik) 186,15 5,10
2 kapitan (kapitan marynarki) 164,25 4,50
3 porucznik (porucznik marynarki) 155,13 4,25
4 podporucznik (podporucznik marynarki) 153,30 4,20
5 starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki 144,18 3,95
6 straszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 140,53 3,85
7 chorąży (chorąży marynarki) 135,05 3,70
8 młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 131,40 3,60
9 starszy sierżant (starszy bosman) 127,75 3,50
10 sierżant (bosman) 125,93 3,45
11 plutonowy (bosmanmat) 122,28 3,35
12 starszy kapral (starszy mat) 120,45 3,30
13 kapral (mat) 118,63 3,25
14 starszy szeregowy (starszy marynarz) 107,68 2,95
15 szeregowy (marynarz) 104,03 2,85

Pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

   W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi w czynnej służbie przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym z wojska uposażeniem.   Żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługują różnego rodzaju dodatki, których wysokość i rodzaj uzależniony jest od rodzaju i miejsca pełnienia czynnej służby m.in. takie jak: dodatek operacyjny, dodatek za rozminowanie, dodatek desantowy, dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, dodatek za służbę na morzu, dodatek funkcyjny

Ponadto żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  • lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
  • świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
  • lekarza dentysty;
  • szpitala
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r, poz. 876), inne niż oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

 Ponadto żołnierzom w czynnej służbie wojskowej może zostać udzielony urlop:

 • okolicznościowy;
 • nagrodowy

ODPOWIEDZALNOŚĆ KARNA ZA NIE STAWIENIE SIĘ NA ĆWICZENIA


1. Kto będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu Karnego).

2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP