Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTY PRAWNE

PODSTAWOWE

 


 KORPUS PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 Podstawą powstania i funkcjonowania korpusu szeregowych zawodowych są przepisy ustawy z dnia 16 września 2016 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330) oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


 SZKOLNICTWO WOJSKOWE


 NARODOWE SIŁY REZERWOWE


 LEGIA AKADEMICKA

 • Decyzja Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej (Decyzja Nr 48/MON z dnia 26 marca 2019r.).,

 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1541.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 r., poz. 449),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służby przygotowawczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 241),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015r. poz. 1664 z późn. zm.).

 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1541).,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

 EWIDENCJA WOJSKOWA

 • Art. 54 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1541),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007r. (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2154 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2264),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U z 2019 r., poz. 74),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową (Dz. U. z 2015r., poz. 1478)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 • Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska z dnia 16 listopada 2015 r. (Dz. Urz. MON z 2015 r. poz. 321)

 SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1541),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 519),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 725),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 171)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 948)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r., poz. 881)

 REKONWERSJA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1541),
 • Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.330),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 669),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009r. Nr 94, poz. 778),
 • Decyzja nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 19, poz. 198).

 INNE DOKUMENTY NORMATYWNE

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP