Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTY PRAWNE

PODSTAWOWE

 


 KORPUS PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 Podstawą powstania i funkcjonowania korpusu szeregowych zawodowych są przepisy ustawy z dnia 16 września 2016 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.) oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


 SZKOLNICTWO WOJSKOWE


 NARODOWE SIŁY REZERWOWE

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1459).,
 • Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 575),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2017 r., Poz. 1497),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1518),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 r., poz. 36),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzyswe (Dz. U. 2010 r. Nr 145, poz. 971),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1664 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodnym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1656),
 • VADEMECUM – Narodowe Siły Rezerwowe,
 • Poradnik dla kandydatow do Narodowych Sił Rezerwowych.

 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1459).,
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 r., poz. 449),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służby przygotowawczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 241),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2015r. poz. 1664 z późn. zm.).

 KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1459).,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

 EWIDENCJA WOJSKOWA

 • Art. 54 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1459),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827),
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007r. (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2154 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U z 2017 r., poz. 626)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 809)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową (Dz. U. z 2015r., poz. 1478)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
 • Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska z dnia 16 listopada 2015 r. (Dz. Urz. MON z 2015 r. poz. 321)

 SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1459),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 519),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 725),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 725)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 948)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.)

 REKONWERSJA

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1459),
 • Ustawa z dnia 16 września 2016 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 669),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009r. Nr 94, poz. 778),
 • Decyzja nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 19, poz. 198).

 INNE DOKUMENTY NORMATYWNE

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl