Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTY PRAWNE
 1. Ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


 2. Ustawa z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst ujednolicony).


 3. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony).


 4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.


 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1622)


 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.06.2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej słuzby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz.U.z 2009 r. Nr 94, poz. 778).


 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.


 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724)


 9. Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.10.2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. z 2007 r. MON Nr 19. Poz. 198).

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP