Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ABC SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

  Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba nie karana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej podstawowe/gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

  Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.
 
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Czas trawnia służby przygotowawczej pełnionej przez studentów obejmuje dwa okresy w czasie letnich przerw wakacyjncyh i wynosi:

 • w pierwszym okresie - do trzech miesięcy;
 • w drugim okresie - do dwóch miesięcy.

Powołanie do służby przygotowawczej dla studentów następuje w miesiącu lipcu.   

Przewidywane stawki miesięczne dla żołnierza w służbie przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu:

 1. Oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego        – 2190 zł
 2. Podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego    –1460 zł
 3. Szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego  – 1095 zł

 

Podstawy prawne funkcjonowania służby przygotowawczej.

  Przebieg rekrutacji oraz zasady i tok pełnienia służby przygotowawczej zostały precyzyjnie określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP  oraz  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r w sprawie służby przygotowawczej.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
Królewiecka 167a
82-300 Elbląg
tel. 261313480
fax. 261312488
wkuelblag@ron.mil.pl

  
 • BIP