BIP
Wojska Obrony Terytorialnej

 

      27.03.2018 r.


UTWORZENIE STRONY WWW WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

  


   Od 21 marca 2018 roku, pod adresem  https://terytorialsi.wp.mil.pl dostępna jest oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Informacje zawarte na stronie mają na celu ułatwienie kandydatom przejście przez proces rekrutacji - wskazać im jak, krok po kroku, zostać Terytorialsem.


  

 

      30.01.2018 r.

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2018 ROKU


   W Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu trwa nabór na 12-sto miesięczne szkolenie oficerów na potrzeby jednostek wojsk Obrony Terytorialnej.
   Do 15.05.2018 r. należy złożyć wnioski do departamentu kadr za pośrednictwem właściwego WKU. Szkolenie skierowane jest do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł zawodowy magister lub równorzędny.
     
       Szczegółowe informacje zawarte są na stronie:
lub pod numerem tel. 261-312-477


   

 

 


   

Informacje ogólne:


     Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzię obrona i wspieranie lokalnych społeczeności  w czasie konfilktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od roku do sześciu lat.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres,
na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej,
w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służb.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.


     Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia
następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej
  listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:

 • co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym
  w korpusie szeregowych
  - jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

     Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska
  służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby
  na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania
  sprawdzającego.

     Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
  na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy
  z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje
  władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia
  obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.
  \
   


W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej
i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie
na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

 

Osoba ubiegająca się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej składa
wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

 

 >>> Kliknij aby pobrać wniosek <<<

K

     Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego
  posiadane wykształcenie;
 • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

     Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie
dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, gdy osoba składająca wniosek
  jest członkiem tej organizacji;
 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia
  obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest
  absolwentem tej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa
  ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie
  wykonywania zawodu;
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego – w przypadku gdy osoba
  składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi
  wojskowej.


  >>> Kliknij aby pobrać oświadczenie <<<


 

 

 

 

Więcej informacji dla kandydatów do WOT pod numerem telefonu:

tel.: 261 312 477 lub tel.: 261 312 530